• Johannes 10:9 "Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word."
  • Josua 24:15 "...maar ek en my huis, ons sal die HERE dien."
  • Romeine 8:27 "En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is."
  • Johannes 5:17 "En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook."
  • Matteus 28:19 "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies."
  • Matteus 16:24 "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg."

BYBELSTUDIE

Praktiese Bybelstudie wat U op 'n nuwe geestelike vlak sal bring met Woordgebaseerde lering uit die 1953 AOV.

lees meer hier

ISRAEL

Israel is die middelpunt van Eindtyd gebeure en hier kan U op hoogte bly met die nuutste verwikkelinge.

lees Meer hier

VIDEO

Dokumentêre in Windows Media Player formaat betreffende relevante sake vir die uur waarin ons leef.

lees Meer hier


Welkom by my webblad - Voorwoord

GEMEENTE UITREIK - ALIYAH

2 Timoteus 3:16-17 "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus."

Ons leef in 'n uur waar die Woord van God in twyfel getrek, verdraai en bespot word. Selfs onder vooraanstaande teoloë, kerke en christinne dra die Woord van God nie meer gesag nie. Dit is skokkend en skrikwekkend, maar terselftertyd ook vir ons wat vashou aan die ewig en onveranderde Woord van God 'n teken van Jesus se spoedige terugkeer na die wêreld. Daar moet 'n afval van die ware geloof kom sodat die ware kerk, die Bruid van Christus weggeneem word om plek te maak vir die verfloude kerk en die antichris wat deur die 7 jaar verdrukking moet gaan sodat God die teenswoordige wêreld kan oordeel om weer met Sy gewaste Bruid kan terugkeer met die Wederkoms na die verdrukking.

2 Thessalonicense 2:3-4 "Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is."

 

Ware of Valse kerk - 5 April 2015

Wat is die eienskappe van 'n ware of valse kerke?